Ochrana dat

Jméno a kontakt na odpovědnou osobu podle čl.4 odst.7 DSGVO

Jan Jirasko
Eyachstraße 34
71065 Sindelfingen

E-Mail:  info@gitarren-navigator.de

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

Považujeme za náš primární úkol udržovat důvěrnost osobních údajů, které poskytujete, a chránit je před neoprávněným přístupem. Proto používáme maximální pečlivost a nejmodernější bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních údajů.

 Jako společnost podle soukromého práva se na nás vztahují ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a ustanovení federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně údajů jak námi, tak našimi externími poskytovateli služeb.

Definice pojmů

Zákonodárce požaduje, aby byly osobní údaje zpracovávány zákonným způsobem, v dobré víře a způsobem srozumitelným pro dotčenou osobu („zákonnost, zpracování v dobré víře, sledovatelnost“).

Abychom to zajistili, informujeme vás o jednotlivých právních definicích, které se také používají v tomto prohlášení o ochraně údajů:

 1. Osobní údaje
  „Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzický, fyziologická, genetická, psychologická, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.
 2. Zpracování
  „Zpracováním“ se rozumí jakýkoli proces prováděný, s pomocí automatických procesů nebo bez nich, nebo jakýkoli takový soubor procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, distribucí nebo jakoukoli jinou formou poskytnutí, srovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.
 3. Omezení zpracování
  „Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 4. Profilování
  „Profilováním“ se rozumí jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, analýzy nebo osobních preferencí, zájmů spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přestěhování této fyzické osoby.    
 5. Pseudonymizace
  „Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením které zajišťují, že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 6. Souborový systém
  „Souborový systém“ je jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů, který je přístupný podle určitých kritérií, bez ohledu na to, zda je tento sběr spravován centrálně, decentralizovaně nebo podle funkčních či geografických kritérií.
 7. Odpovědný
  „Odpovědná“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů; Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.
 8. Zpracovatel
  „Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby
 9. Příjemce
  „Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda je či není třetí stranou. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se nepovažují za příjemce; Zpracování těchto údajů jmenovanými orgány probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů v souladu s účely zpracování.
 10. Třetí
  „Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, kromě subjektu údajů, odpovědné osoby, zpracovatele a osob, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo procesor.
 11. Souhlas
  „Souhlas“ dotčené osoby je jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o vůli ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým dotčená osoba naznačuje, že zpracovává informace, které se jí týkají, souhlasím s osobními údaji.

Zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud pro jejich zpracování existuje právní základ. Podle čl.6 odst.1 písm. a - f DSGVO může být právním základem zpracování zejména:

 1. Dotčená osoba dala souhlas se zpracováním jejích osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 2. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření, která se provádějí na žádost subjektu údajů;
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které odpovědná osoba podléhá;
 4. Zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
 6. Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany, ledaže by převažovaly zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dítě subjektem údajů

Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, údaje, které poskytnete (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), budeme ukládat za účelem zodpovězení vašich otázek. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, smažeme poté, co již nebude vyžadováno uložení, nebo nebude omezeno zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchování.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Používáte-li web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru. Pokud byste si chtěli prohlédnout naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO ):

 • IP-Adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • V každém případě množství přenesených dat
 • Web, ze kterého žádost přišla t
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Používání cookies

(1) Kromě výše uvedených údajů se na vašem počítači ukládají soubory cookie, když používáte náš web. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a skrze které proudí určité informace na místo, které nastavuje cookie. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější

(2) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

Přechodné cookies:

Název Obsah Doba ukládání obsahu
PHPSESSID Identifikátor aktuální relace prohlížeče Relace prohlížeče
fe_typo_user Identifikator aktuální relace front-end uživatele Relace prohlížeče
be_typo_user Identifikator aktuální relace uživatele back-endu Relace prohlížeče

Přechodné soubory cookie se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Soubory cookie relace jsou odstraněny, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé Cookies:

Název Obsah Doba ukládání obsahu
cookieconsent_status Cookie-Stav - upozornění cookie přečteno 24h

Trvalé soubory cookie se po určité době automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých představ a například odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Takzvané „Cookies třetích stran“ jsou cookies, které byly nastaveny třetí stranou, a tedy nikoli skutečným webem, na kterém se aktuálně nacházíte. Upozorňujeme, že pokud deaktivujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

Další funkce a nabídky na našem webu

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu musíte obvykle poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech používáme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a uvedeny do provozu, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účast na kampaních, soutěžích, uzavírání smluv nebo podobných službách. Více informací o tom získáte, když v popisu nabídky uvedete své osobní údaje nebo níže.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu nabídky.

Děti

Naše nabídka je v zásadě zaměřena na dospělé. Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců..

Práva subjektu údajů

(1) Odvolání souhlasu
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, můžete nás kdykoli kontaktovat

(2) Právo na potvrzení
Máte právo požadovat od odpovědné osoby potvrzení, zda zpracováváme příslušné osobní údaje. O potvrzení můžete kdykoli požádat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

(3) Právo na informace
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, můžete kdykoli požádat o informace o těchto osobních údajích a následující informace:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou sdělovány, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;;
 4. pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby;
 5. existence práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u orgánu dozoru;
 7. pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o původu údajů;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 DSGVO a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.
 9. . Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být v souvislosti s předáním informováni o příslušných zárukách v souladu s článkem 46 DSGVO. Poskytujeme kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za všechny další kopie, které osobně požadujete, můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud podáte žádost elektronicky, musí být informace zpřístupněny v běžném elektronickém formátu, pokud není uvedeno jinak. Právo obdržet kopii podle odstavce 3 nesmí mít vliv na práva a svobody jiných osob.

(4) Právo na opravu
Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili jakékoli nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů - mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

(5) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě odstranila osobní údaje, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje okamžitě vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 2. Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) DSGVO, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 3. Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 DSGVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotčená osoba vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 DSGVO.
 4. Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 5. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 DSGVO.

 Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje a je povinna je vymazat v souladu s odstavcem 1, přijme příslušná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informovala osoby odpovědné za zpracování údajů kteří zpracovávají osobní údaje, aby informovali, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) neexistuje, pokud je zpracování nezbytné:

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • splnit právní povinnost, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, nebo plnit úkoly, které jsou ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené odpovědné osobě;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. H a i a čl. 9 odst. 3 DSGVO;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že zákon uvedený v odstavci 1 znemožní realizaci cílů tohoto zpracování nebo vážně jej narušit, nebo
 • pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

(6) Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů,
 2. zpracování je nezákonné a subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů;
 3. odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo
 4. dotčená osoba podala námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.
 5. Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budou tyto osobní údaje - kromě jejich uložení - použity pouze se souhlasem subjektu údajů nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo zpracovaná z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Za účelem uplatnění práva na omezení zpracování nás může subjekt údajů kdykoli kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

(7) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by jí odpovědná osoba bránila komu byly osobní údaje poskytnuty, měly být předány, pokud:

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. B) DSGVO a
 2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů. .
 3. Při výkonu práva na přenositelnost údajů v souladu s odstavcem 1 máte právo na přenos osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Uplatnění práva na přenositelnost údajů nemá vliv na právo na výmaz („právo být zapomenut“). Toto právo se nevztahuje na zpracování, které je nezbytné pro provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo probíhá při výkonu veřejné moci, která byla převedena na odpovědnou osobu.

(8) Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Odpovědná osoba již osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných postupů, ve kterých se používají technické specifikace.

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se provádí pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Právo vznést námitku můžete kdykoli uplatnit kontaktováním odpovědné osoby..

(9)  Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí:

 1.  je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou,

 2. je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, ​​a tyto právní předpisy obsahují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů
 3. probíhá s výslovným souhlasem dotčené osoby.
 4. Zodpovědná osoba přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, k vyjádření vlastního názoru zobrazit a napadnout rozhodnutí
 5. Dotyčná osoba může toto právo kdykoli uplatnit kontaktováním odpovědné osoby.

(10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud dotyčná osoba je toho názoru, že zpracování se jí týká, osobní údaje porušují toto nařízení.

(11) Právo na účinný soudní opravný prostředek
Aniž jsou dotčeny jakékoli dostupné správní nebo mimosoudní opravné prostředky, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu podle článku 77 DSGVO, máte právo na účinný soudní opravný prostředek, pokud se domníváte, že vaše práva podle tohoto nařízení nejsou v souladu s tímto nařízením v souladu se zpracováním vašich osobních údajů byly porušeny..

Rozpor s reklamními e-maily

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Jako provozovatel tohoto webu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaných propagačních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.